روی نقاط قوت خود سرمایه گذاری کنید

نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید.
روی نقاط قوت خود سرمایه گذاری کنید….